Г. Чернавск. Крестоприводная книга. 1682 год

Материал из Наши Предки
Перейти к: навигация, поиск

РГАДА фонд 210 Разрядный приказ опись 7а Дела разных городов

дело 97 - 7184/1676 и 7190/1682 гг. Крестоприводные книги .... 34) по городу Чернавск лл.1112-1116 (старые лл.993-997), ....


лист копия содержание
лист 1112

(старый 993)

РГАДА ф210 о7а д97 с1112.jpg


Лъта нЗРЧ (190/7190) года июня от ДI (14) дня

По Государеву царя и великого

князя Петра Алексъевича всея

великия и малыя и белыя Росиi

Самодержавца указу и по ноказу Из разряду

за приписью Дьяка Любама (Любима) Дорнина

(стольник) Григорей максимовичъ сунбуловъ при-

ехавъ в Чернавскои воеводу и ратныхъ

всякихъ чиновъ служилыхъ и жилецкихъ

людеи в саборной Апостол(ь)ской церкви

перед Святымъ Христовымъ Евангилием

По чиновной книге к вере привелъ

По Спискамъ и Сверхъ Списковъ

которые об(ъ)явилися и велелъ Ученить

Крестоприводные Книги в тетратехъ

в дестъ по чинамъ Порозь по статьям


Чернавскои

1112 обр.
РГАДА ф210 о7а д97 с1112-2.jpg
Воевода микифоръ матвъевич анофреивъ (Анофреев)

Да братъ Ево Григорей матвъевъ Сынъ анофреевв

Анофръй Ивановъ сынъ Турбиновъ


рейторы


(левый столбец)

Павелъ Логочевъ

Иванъ Юрьевъ

андръй Ждановъ

Петръ Хупавой

Тимофъй Ханинъ

борисъ Харинъ

Пофом бовыкин

Дмитрей востриковъ

архипъ Хупавой


(правый столбец)

Иванъ шестаковъ

Павелъ тупикинъ

Филип мохонинъ

Гаврило пофомовъ (Похомов)

Григорей барбашинъ

Свирид дроздавъ (дроздов)

Денис ревякин

тарас оброковъ

Данила тормасовъ


солдаты


(левый столбец)

Иванъ молыхановъ


(правый столбец)

Иванъ Михайловъ

1113
РГАДА ф210 о7а д97 с1113.jpg
(левый столбец)

Яковъ болестевъ

крисан Старой

кирей Федосовъ

артемей Есин

Семен щетининъ

агафонъ шабановъ

Леонъ бирюковъ

абакумъ паршинъ

Селиван рыбкин

Петръ Ефановъ

Ефма Мохонинъ

Трафимъ шестапаловъ


(правый столбец)

Клеменъ басовъ

трофимъ Горюновъ

агафонъ Фрюкинъ

Федотъ Поновъ (Пановъ)

Сисой шатохинъ

Данила Гулидовъ

архипъ радионовской

Филатъ Дядищевъ

афонасей Голощаповъ

петръ меншой Ефановъ

Изотъ Газинъ

клемен тормасовъ


Приказные избы подячие


Степанъ Говоровъ

?Скимов васильевъ

Федор тиньковъ

1113 обр.
РГАДА ф210 о7а д97 с1113-2.jpg

Городовые службы дъти боярские


(левый столбец)

Яковъ перегудовъ

Зотъ тимофъевъ

асей ушаковъ

Ларионъ Ситниковъ

иванъ широкобоковъ

Семенъ Мальцовъ

микифоръ скореха

иванъ Крупцовъ

борисъ животовъ


(левый столбец)

Карпъ Хтыринъ

володимеръ Лесниковъ

Василей карповъ

Свиридъ Елизаровъ

Порфенъ остафьевъ (Астафьев)

Микита Есютинъ

Казма Сидоровъ

михайла Газинъ


Стрелцы


(левый столбец)

Гаврила басовъ

Семенъ Федосовъ

Евстратъ поволяевъ

Емельянъ Луневъ

аврамъ Луневъ

остапъ веревкинъ

Ларионъ павлухинъ


(правый столбец)

Ларионъ чорнай (чорной)

Иванъ меншой павлухинъ

Семенъ кореневъ

иванъ полухинъ

Семенъ боевъ

прохоръ воронинъ

Федотъ боевъ

1114
РГАДА ф210 о7а д97 с1114.jpg

казаки


(левый столбец)

Василей Подоприхинъ

раманъ Сидоровъ

алферъ барабанщиковъ

Селанъ Ярдилинъ

Селанъ шебановъ

тимофъ(й) Ураковъ

Филипъ Савенковъ

Ларионъ Мохонинъ

Павелъ Чернай (Черной)

Денисъ Хрюкинъ

Фефилъ Степановъ

Александръ Чорной

тимофъй Чепрасовъ

микита Комонинъ (Комынинъ)

аврамъ Хрюкинъ

иванъ Савостинъ

Федоръ авдеевъ

Иванъ мухортай (мухортой)

михайла обренловъ

фома Рыбниковъ

ягоп (?яков) поволяевъ


(правый столбец)

иевъ рягузовъ

Павелъ Котел(ь)никовъ

Сисой Мохонинъ

Иван корпачовъ

тимофъй Симоновъ

Тимофъй кутеповъ

Ларионъ русиновъ

Лактионъ Савостинъ

Павелъ Лотуровъ

Степанъ воронинъ

Евдоким ворнавинъ

петръ алтуховъ

Иванъ рошетниковъ (решетниковъ)

михайла Хомутовъ

Карпъ полухинъ

Данила Сухининъ

алфимъ белой

Илья мухортай (мухортой)

исай кажин (Кожин)

Петръ Голощаповъ

Микита очуневъ

1114 обр.
РГАДА ф210 о7а д97 с1114-2.jpg
(левый столбец)

Федор Сергеевъ

Иванъ Шатохинъ

Леонъ востриковъ

карпъ Ламанинъ

Дементей росщупкинъ

Иванъ апариновъ

прокофей байдиковъ

иванъ Поволяевъ

анисимъ Козяковъ

Евдокимъ Соболевъ

авдъй уколовъ

Степанъ быстрой

Савостьянъ коротеевъ

Филимонъ шопинъ

Лактионъ рудневъ

Данила пофомовъ (Похомовъ)

Карней чорнай (Чорной)

михайла шиловъ

Семенъ Иваньшевъ

Д..дмый Горяновъ

Иванъ бологовъ

акимъ Голощаповъ


(правый столбец)

Федоръ хадыкинъ

Якимъ Ярославцовъ

пафелъ (павелъ) агаповъ

Степанъ шатохинъ

Лукьянъ шестапаловъ

Яковъ белой

Максимъ веселцевъ (Весельцев)

Моисей жирковъ

Карней Марковъ

миронъ веселцевъ (Весельцев)

Кирей Симоновъ

радионъ Татаринковъ

моисъй поволяевъ

Епифанъ маликовъ

потапъ Савенковъ

Иванъ кутеповъ

Дмитрей Салодиловъ

Савелей Дядищевъ

Федоръ больской (Бельской)

Семенъ бологовъ

Петръ Матвеевъ

1115
РГАДА ф210 о7а д97 с1115.jpg
(левый столбец)

микита Голочалов

Ларионъ востриковъ

Емельянъ кривоносовъ

Иванъ колесниковъ

микита больской (бельской)

андръй Ярославцовъ

петръ Халязевъ

Данила Сапелкинъ

петръ Газинъ

Епифанъ бозыкинъ

раманъ шеменевъ

василей Горчаковъ

меркулъ шамовъ

Дмитрей барановъ

иванъ павловъ

архипъ матвеевъ

Денис шестопаловъ

данила Федюнин

Фолимонъ абразцовъ (Образцовъ)

Фолимонъ Пашковъ

Иванъ Пановъ

ермол Глушковъ

мо(и)съй Гулидовъ


(правый столбец)

Иванъ Дроздовъ

терентей шепелевъ

Герасимъ Иваньшевъ

Гаврила короткой

трофимъ Лапыгинъ

Герасимъ вакульевъ

антомонъ алферьевъ

петръ Короткой

Сава вакульевъ

Герасимъ Кореневъ

Данила мячинъ

алфимъ Киреевъ

Кондратей богриновцовъ

Федотъ вертковъ

андръй быкановъ

потапъ борыбинъ (Барыбин)

Федосъ Коб(е)левъ

Сава Степановъ

логвинъ шишлаковъ

федоръ шишловъ

астахъ шатохинъ

Григорей маликовъ

1115 обр.
РГАДА ф210 о7а д97 с1115-2.jpg
(левый столбец)

Федосъ ?ятощиковъ

окапъ Соболевъ

Логвин Хрюкинъ

Куприянъ Головинъ

архипъ Кубоев

Ларионъ Калгинъ

Денисъ Надеинъ

антонъ Латухинъ

Тимофъй Симоновъ

Иванъ Дробышовъ


(правый столбец)

Петръ Занинъ

Андръй барышев

Семенъ Тимофеевъ

Хоритонъ Пановъ

Силуянъ Дробышовъ

Яковъ Холялинъ

Аврамъ боробанщикi (Барабанщиков)

Игнатъ Толстой


Черкасы недоросли отцы их и братия взятым


на службу великого Государя


(левый столбец)

микита Семенов

Иванъ ильинъ

Иванъ Гирчаковъ

Логин андреевъ

раманъ ?Нискавоской


(правый столбец)

Федот Яковлевъ

василей Дементъев

федот астаповъ

микифоръ брашкинъ

Иванъ михайловъ

Емельянъ Гараскиновъ

1116
РГАДА ф210 о7а д97 с1116.jpg
(левый столбец)

Афонасей радионовъ

Исай Дубцовъ

Денис Семеновъ

Герасимъ брылевъ

Прокопъ Петровъ

Кондратъ Леоновъ

Яковъ Федоровъ

Яковъ Никифоровъ

Петръ Яковлевъ

Денис Яковлев

лука Федоровъ

астаф(ей) Прохоровъ

Петръ Чеботахъ

Мартинъ Ерофеевъ

Дмитреи Горкушинъ

Михайла Поволяевъ

Тихонъ андръевъ

федоръ васильевъ

Климъ Семеновъ

Григорей Кондратовъ


(правый столбец)

Устинъ Ильинъ

?уламъ Семеновъ

Леонъ Порфеновъ

осипъ Ивановъ

василей Степановъ

Прокопъ Прокоповъ

Иванъ Степановъ

Степанъ Матвъевъ

Степанъ Золотаревъ

Федотъ Федоровъ

родионъ Никифоровъ

Микула Игнатовъ

Михайла Ереминъ

лаверъ ?николаевъ

Иванъ Ереминъ

игнатъ шестаковъ

артемъ Игнатовъ

авдъй Марковъ

Степанъ Григорьевъ

Карпъ ?Гакушсков

1116 обр.
РГАДА ф210 о7а д97 с1116-2.jpg

Пушкари


(левый столбец)

Егоръ Толстенков

Влас Косторной

Василей Старой

Карпъ Хорошиловъ

Афанасей Газинъ

Григорей Котельниковъ


(правый столбец)

Савелей Подоприхинъ

Титъ Сергеевъ

Антонъ Старой

Яковъ Криваносовъ

Микифоръ Щетининъ

Миронъ бельской


Сверхъ Списка появилисъ


(левый столбец)

Василей Федюнинъ

Авил Капустинъ

Сава Ютиловъ

раманъ Уколовъ


(правый столбец)

Андръй козаковъ

Иванъ чеборовъ

Данила образцовъ