"Дело о нападении в 1659 г крымских татар и изменников черкас на Чернавск, Талиц и Старый Оскол" лл.123-132

Материал из Наши Предки
Перейти к: навигация, поиск

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-72 73-82 83-92 93-102 103-112 113-122 123-132 133-137 138-145 146-155 156-165 166-175 176-185 186-187


№ листа скан содержание
122 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.122 обр.
(левый столбец)


прокофей пыщевъ

потапъ Гвоздевъ

василей плешивой

прохоръ воронинъ

Пофомъ веревкинъ

остафей веревкинъ

романъ полухинъ

Иванъ ковровъ

павелъ рудневъ

михайла басовъ

Гаврила басовъ

никита луневъ

арефей луневъ

никита молыгинъ


(правый столбец)


клеменъ елизаровъ

макей Ивакинъ

Григорей писявъ (Писев)

Сидаръ радивоновъ (Радионов)

остафей веревкинъ

Федосъ веревкин

остафей веревкинъ

Савостянъ полухинъ

Иванъ Ковровъ

гаврила Еасовъ

клеменъ Еасовъ

Иванъ молыгинъ

123
РГАДА ф210 оп6д д43 л.123

Казаки


Борисъ тучковъ

Ефимъ тучковъ

Иванъ Стипановъ (Степанов)

Иванъ новиковъ

потапъ Савенковъ

Клеменъ бородавкинъ

петръ бородавкинъ

Костентинъ Стипановъ (Степанов)

алексей пустохинъ

Кондратей Борышевъ (Барышев)

андрей Борышевъ (Барышев)

лукеян шестопаловъ

Федотъ шамринъ

123 обр.


РГАДА ф210 оп6д д43 л.123 обр.
абросимъ шамринъ

костентинъ месоедовъ (Мясоедов)

полискте клевцовъ

орьемъ коптевъ

Власъ коптевъ

мелентей душкинъ

Иаковъ Холяпинъ

павелъ быстрой

Степанъ быстрой

ортемъ болестевъ

родионъ опаринъ

Григорей опаринъ

Самсон Иван(ов)

василей Ивановъ

124
РГАДА ф210 оп6д д43 л.124
Левонъ востриковъ

Агапъ мухортой

тимофей полевъ

козма полевъ

Дементей рощупкинъ

Григорей рощупкинъ

Семенъ рощупкинъ

Никифоръ ерославцовъ (Ярославцовъ)

Матвей Сотниковъ

Иванъ поволяевъ

Меркулъ поволяевъ

Мина Хорошиловъ

Лазаръ потаповъ

анофрей мухортой


дме

124 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.124 обр.
Иванъ мухортой

кондратей шетохинъ

Семенъ шетохинъ

Иванъ карповъ

Федоръ Михайловъ

исай михайловъ

Анофрей очюневъ (Очуневъ)

игнатъ очюневъ (Очуневъ)

Иванъ карповъ

Семенъ коноваловъ

алимъ Савостинъ

Иванъ Савостинъ

125
РГАДА ф210 оп6д д43 л.125
тихонъ пищулинъ

Иванъ пищулинъ

прокофей Голенищевъ

Трофимъ полухинъ

карпъ полухинъ

михайла Голенищевъ

акимъ канунниковъ

Иванъ канунниковъ

Филимонъ Фроловъ

Иванъ Фроловъ

Иванъ решетниковъ

Федоръ Ходякинъ

терентей Голенищевъ

Никифоръ Голенищевъ


сту

125 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.125 обр.
Еремей Сарокинъ (Сорокин)

Семенъ рягузовъ

иванъ рягузовъ

Василе подоприхинъ

Сысой Мохонинъ

Емельянъ Мохонинъ

Семенъ шебановъ

Ерефей шебановъ

анътонъ василевъ

Егкпъ василевъ

павелъ черного

Филимонъ шопинъ

Кондратей толмачовъ

михай толмачевъ

126
РГАДА ф210 оп6д д43 л.126
Сергей варнавинъ

Евдокимъ варнавинъ

матвей Черниковъ

василей черниковъ

Григорей Мотвеевъ

архипъ мотвеевъ

елизаръ кутуковъ

Семенъ кутуковъ

андрей кутуковъ

Федосей польщиковъ (Полшиков)

Миронъ польщиковъ (Полшиков)

Семенъ образсов (Образцов)

Иванъ образсов (Образцов)

Дмитрей Головинъ


оста

126 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.126 обр.
Лазаръ Головинъ

денисъ надеинъ

остафей шетохинъ

илья тупикинъ

павелъ тупикинъ

Степанъ тупикинъ

Исай коротеевъ

Савостьянъ коротеевъ

Понкратъ Гулидовъ

Федоръ шишлоковъ (Шишлаков)

Сафонъ шишлоковъ

Дмитрей шишлоковъ

Федоръ логочевъ

павелъ логочевъ

127
РГАДА ф210 оп6д д43 л.127
Трифан логачевъ

Федоръ сухининъ

михайла дымовской

козьма дымовской

петръ Занинъ

матвей Занинъ

Иванъ Холинъ

тимофей Левинъ

Леонтий Левинъ

василей мячинъ

Евтей мячинъ

мина онисимовъ

алексей анисимовъ


фъ

127 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.127 обр.
Степанъ бирюковъ

?лесон бирюковъ

Иванъ воронинъ

Илья шишкинъ

Семенъ шишкинъ

Дружина татариновъ

ларионъ татариновъ

Сергей Леденевъ

митрофанъ Леденевъ

Давыд леденевъ

василей чеправовъ

михайла чепрасовъ

иванъ чепрасовъ

Сила рыбниковъ

128
РГАДА ф210 оп6д д43 л.128
Федоръ рыбниковъ

Филимонъ мослов

тимофей Мословъ

петръ рыбниковъ

Самойла басовъ

Семенъ Федосовъ

Афанасей Федоровъ

алфимъ белой

Семенъ грудининъ

исай Грудининъ

Хорланъ бурыкинъ

Никита бурыкинъ

ефремъ бурыкинъ

128 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.128 обр.
Ларионъ бурыкинъ

михаилъ бурыкинъ

Ларионъ каргинъ

павелъ Лотуровъ

Селиверстъ Хрюкинъ

Денисъ Хрюкинъ

аврамъ хрюкинъ

терентей Чорного

Лорионъ Чорного

Иванъ Евъсюковъ (Евсюковъ)

Нестеръ Евъсюковъ (Евсюковъ)

Филипъ Евъсюковъ (Евсюковъ)

озаръ шетохинъ

игнатъ шетохинъ

129
РГАДА ф210 оп6д д43 л.129
Федоръ Жуковъ

романъ уколовъ

констентинъ кобелевъ

Иванъ кобелевъ

Федоръ Черкашенинъ

антонъ Лапыгинъ

Василей Лопыгинъ

Ловеръ рышковъ

кирила рышковъ

Селиванъ Брежневъ

онтонъ Брежневъ

Игнатъ толстой

антонъ ревякинъ

Денисъ ревякинъ


Ск

129 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.129 обр.
петръ Газинъ

акимъ Газинъ

антамонъ олферъевъ

Иванъ алферъевъ

Иванъ ульшинъ

марка ульшинъ

Федоръ Салодиловъ

моксимъ Салодиловъ

Дмитрей Салодиловъ

Емельянъ толмачевъ

Федоръ толмачевъ

никифоръ кривоносовъ

Евсей Иванышевъ (Иванищев)

Герасимъ Иванышевъ (Иванищев)

130
РГАДА ф210 оп6д д43 л.130
Иванъ власовъ

Василей дергилевъ

Донила пофомовъ

Семенъ пофомовъ

Василей паршинъ

моксимъ паршинъ

михайла шепелевъ

терентей шепелевъ

Филипъ Стикановъ

Савелей Стикановъ

монтей (?мотвей) Сотниковъ

Свиридъ Сотниковъ

Нефедъ бологовъ

Данила бологовъ


ти

130 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.130 обр.
Кирей бологовъ

азаръ менъчаковъ

Сидаръ Горышкинъ

ондрей Горышкинъ

Иванъ дроздовъ

Хоритонъ бошкординъ (Башкардин)

мокаръ бошкординъ (Башкардин)

Филатъ агарковъ

Василей широбоковъ

Иванъ широбоковъ

Иванъ поволяевъ

мокей поволяевъ

тимофей Симоновъ

Иванъ Холяпинъ

131
РГАДА ф210 оп6д д43 л.131
Яковъ ?як..левъ

потапъ Борыбинъ (Барыбин)

Калина Борыбинъ (Барыбин)

Дементей козанцовъ (Казанцов)

Степанъ игнатовъ

иевъ шепелевъ

Данила шепелевъ

андрей Ивановъ

Козъма кутеповъ

Михайла кутеповъ

Федоръ крысовъ

Григорей вертковъ

Ялистратъ кутеповъ

агапъ кутеповъ


па

131 обр.
РГАДА ф210 оп6д д43 л.131 обр.
прокофей ворнавинъ (Варнавин)

андрей ворнавинъ (Варнавин)

Евъсей Семеновъ

Иванъ Семеновъ

Филимонъ Сухининъ

игнатъ белъского (Бельской)

Иванъ молыхановъ

Федоръ молыхановъ

остафей алфимовъ

несторъ алфимовъ

алексей шушлябинъ

Кандратей корпачевъ

акимъ Голощаповъ

132
РГАДА ф210 оп6д д43 л.132
Зотъ тимофеевъ

леонъ кобелевъ

Федосъ кобелевъ

Селуянъ Дробышевъ

петръ Халезевъ

Григорей москвитиновъ

Дмитрей киреевъ

Федоръ борбошинъ

Иванъ борбошинъ

Федоръ ковровъ

Фома ковровъ

Иванъ кутеповъ

амельянъ кутеповъ

Кузма шамовъ


ло


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-72 73-82 83-92 93-102 103-112 113-122 123-132 133-137 138-145 146-155 156-165 166-175 176-185 186-187